Minneapolis, MN ( Minneapolis,MN polygon ) Confidence Score: 0.8

XML Response | JSON Response | JSONp Response


45.0125551986923, -93.253717005224